Ulaknet Kullanım Politikası

ULAKNET KULLANIM POLİTİKASI

 MADDE 1. AMAÇ

Bu kullanım politikası;  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik  Araştırma  Kurumu’nun  (TÜBİTAK)  bir enstitüsü olan Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) tarafından işletilen Ulusal Akademik Ağ’ın (ULAKNET) kullanımına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir.

MADDE 2. KAPSAM

Bu kullanım politikası; ULAKNET’i kullanan, tüm kuruluşları ve kullanıcılarını kapsar.

MADDE 3. TANIMLAR

Bu kullanım politikasında yer alan;

ULAKBİM;  Türkiye  Bilimsel  ve Teknolojik  Araştırma  Kurumu’na  bağlı  Ulusal  Akademik  Ağ ve Bilgi Merkezi’dir.

ULAKNET;  17/07/1963  tarih ve 278 sayılı “TÜBİTAK  Kurulması Hakkında  Kanun”daki  görevlendirme çerçevesinde,   Türkiye  Cumhuriyeti   yasalarına   ve  TÜBİTAK  mevzuatına   uygun  olarak,  eğitim  ve araştırma kuruluşlarının elektronik haberleşme hizmeti ve/veya elektronik haberleşme altyapısı gereksinimlerinin  karşılandığı Ulusal Akademik Ağ’dır.

ULAKNET Kullanım Politikası (UKP); İşbu ULAKNET Kullanım Politikasıdır.

Alt  Politikalar;  ULAKBİM’in  ULAKNET  aracılığı  ile  verdiği  servislerin  kullanım  ilke  ve  esaslarını belirlemek amacıyla oluşturduğu ek politikalardır.

Kullacı Kuruluş; UKP’yi imzalayarak ULAKNET’e bağlanan; yükseköğretim kurumları, TÜBİTAK birimleri, kamu ve özel araştırma kuruluşları ile başvuruları ULAKBİM Yönetim Kurulu tarafından kabul edilen kuruluşlardır.

KullacılarKullanıcı Kuruluşun, kurum altyapı ve kaynaklarını kullanmakla yetkilendirdiği öğrencileri, öğretim üyeleri, araştırmacıları  ve/veya diğer mensuplarıdır.  Kullanıcı Kuruluşun üyesi olmadığı halde, kurum ağ kaynaklarına  girişte ve ağa bağlı kaldığı süre içinde, kimlik doğrulaması  ve yetkilendirmesi yapılabilen geçici/misafir kullanıcılar da bu grup içindedir.

İmzalayan  Taraf;  Kullanıcı  Kuruluş  adına  UKP’yi  imzalayan,  kuruluşun  üst yönetiminde  görevli  kişi veya  makamdır.   Bu  makam   üniversitelerde   rektör  veya  rektör  tarafından   yetkilendirilmiş   rektör yardımcısı, diğer kurumlarda Genel Müdür, Kurum Başkanı, Enstitü/Birim Müdürü veya eşdeğeridir.

ULAKNET  Uç Yönetim Sistemi (UUYS);   Kullanıcı Kuruluşa  ait bilgilerin tutulduğu  ve ULAKBİM  ile

Kullanıcı Kuruluş arasındaki iletişimin hızlandırılması amacıyla kullanılan web tabanlı sistemdir.

UUYS Yöneticisi; İmzalayan Tarafın UUYS üzerinde yapılan işlemlerden sorumlu olarak atadığı/yetkilendirdiği kişidir.

TÜBİTAK  EKUAL;  bazı metin ve bibliyografik  veri tabanlarının,  Türkiye’deki  akademik  ve araştırma kurumlarının   erişimine   açılması   için  ULAKBİM   tarafından   2006   yılında   başlatılan   ve  açık   adı “Elektronik Kaynaklar Ulusal Akademik Lisansı” olan servistir.

 TRUBA:  Yüksek  başarımlı,  grid, bulut ve benzeri hesaplama  sistemleri  ile bilimsel veri ambarlarının ülkemizdeki  araştırmacı  kesimler  tarafından  etkin  ve  verimli  kullanımı,  ülkemizdeki  benzer  amaçla hizmet  veren  diğer  merkezler   ve  bu  merkezlerin   hizmetleri   arasındaki   eşgüdümün   sağlanması, dolayısı ile Türkiye Araştırma Alanı (TARAL) kapasitesinin geliştirilmesi için elektronik ortamda bilimsel araştırma yapılabilmesi amacıyla kurulmuş ve ULAKBİM tarafından geliştirilip işletilen açık adıyla ”Türk Ulusal E-Bilim E-Altyapısı”dır.

OLTA; Dış ağlardan ULAKNET’e  veya ULAKNET’ten  dış ağlara yapılabilecek  güvenlik ihlalleri ile ilgili bilgilerin, Kullanıcı Kuruluşun ağ yöneticilerine bildirildiği ve ULAKNET Olay Kaydı Alt Politikasına göre takip edildiği Olay Takip Servisidir.

ULAKNET  Ağ  İşletim  Merkezi  (NOC):  ULAKBİM  Ağ  Teknolojileri  Birimi  bünyesinde  çalışan  ve ULAKNET’in teknik yönetiminden sorumlu olan birimdir.

ULAKNET Haberleşme Listeleri; ULAKBİM tarafından kurulan “ulak-y@ulakbim.gov.tr” ve “ulak-teknik@ulakbim.gov.tr”Internet adreslerine sahip elektronik haberleşme gruplarıdır.

İstenmeyen  Trafik;  ULAKNET  üzerindeki  servis kalitesini  etkileyecek,  bozacak,  karışıklık  yaratacak veya ULAKNET üzerinde başkalarına kullanım olanağı vermeyecek ağ trafiğidir.

MADDE 4. GENEL HÜKÜMLER

4.1ULAKNET,  Türkiye Cumhuriyeti  yasalarına  ve yönetmeliklerine  uygun olarak kullanılır.  Kullanıcı Kuruluşun, Kullanıcılarına,  ULAKNET’i  Türkiye Cumhuriyeti  yasalarına ve ilgili mevzuata uygun olarak kullandırması kendi sorumluluğundadır.

4.2ULAKNET,  eğitim,  öğretim,  bilimsel  ve teknolojik  araştırma  ve geliştirme,  bilimsel,  teknolojik  ve kültürel  bilginin  yayılması  veya  erişilmesi  amaçları  ile kullanılmalıdır.  Kullanıcı  Kuruluş,  ULAKNET’i doğrudan  veya dolaylı  olarak  ticari amaçlarla  kullanamaz,  Kullanıcılarına  veya üçüncü  kişilere  ticari getiri karşılığında kullandıramaz.

4.3ULAKNET, 4.1 ve 4.2 maddelerinde  belirtilen kapsamda ve UKP ve ilişkili Alt Politikalarda  çizilen idari ve teknik çerçevede yönetilir ve kullanılır.

4.4Kullanıcı  Kuruluş,  UKP’ye  uymak  amacıyla,  gerekli  teknik,  idari düzenlemeleri  yapar  ve yeterli sayıda teknik personeli istihdam eder.

4.5Kullanıcı Kuruluşun UKP’ye uygun şekilde, Kullanıcıları için kendi kullanım politikasını oluşturması beklenir.  Kullanıcı  Kuruluşun  kullanım  politikaları  ve  Kullanıcı  Kuruluş  veya  Kullanıcıların   “Yasal Sorumluluk Reddi (Disclaimer)” metinleri, UKP’nin bir kısmını ya da tamamını geçersiz kılamaz.

4.6Kullanıcı  Kuruluş,  ULAKNET  aracılığı  ile sunulan  yeni servislerin  kullanılmasına  ve yaygınlaştırılmasına  katkıda   bulunur.    Bu  amaçla   yeni   servislerin   yaygınlaştırılması   ULAKBİM tarafından teşvik edilebilir.

 4.7ULAKNET’in verimli ve güvenli kullanımı için; Kullanıcı Kuruluş, Kullanıcılarının  İstenmeyen Trafik oluşturmasını engellemeli, yeterli düzeyde sistem ve ağ güvenliği sağlamalıdır. Kullanıcı Kuruluş, ULAKBİM’in onayı olmaksızın, Kullanıcıları dışındaki üçüncü kişilerin veya kuruluşların ULAKNET’e erişimini sağlayamaz.

4.8UKP’nin hükümlerinin  herhangi birinin, ULAKBİM tarafından geçerliliği kabul edilen herhangi idari ve/veya  teknik sebepten  dolayı geçici veya süresiz olarak uygulanamaz  olması,  geri kalan kısmının geçerliliğini ve sürekliliğini etkilemez.

MADDE 5. HAK, YETKİ, SORUMLULUK  ve UYGULAMALAR

5.1.   Kullanıcı   Kuruluş,   ULAKNET’i,   Kullanıcılarına,   UKP   ile   belirlenen   hükümler   çerçevesinde kullandırma hak ve sorumluluğuna  sahiptir.

5.2ULAKNET dışında küresel Internet bağlantısı bulunan Kullanıcı Kuruluşlar,  vermekte oldukları ağ servislerine   ait  trafiğin,   Kullanıcı   Kuruluştan   Internet   yönüne   doğru   oluşan   kısmını   ULAKNET üzerinden yönlendirmek  zorundadırlar.

5.3Kullanıcı Kuruluşun TÜBİTAK EKUAL servislerine,  gidiş ve dönüş yönünde ULAKNET  bağlantısı üzerinden erişmesi zorunludur.

5.4. Kullanıcı Kuruluş, araştırmacılarının  TRUBA servislerinden  yararlanması için gerekli desteği verir. Kullanıcı  Kuruluş,  yerleşkelerindeki  hesaplama  ve depolama  kaynaklarının  TRUBA’ya  dâhil edilmesi durumunda ise, TRUBA servislerinin  aksamaması için, kendi birimleri arasındaki eşgüdümü sağlamak ve yeterli düzeyde güvenlik önlemlerini almakla yükümlüdür.

5.5Kullanıcı Kuruluş, OLTA Sistemi üzerinden istenilen bilgileri zamanında,  doğru ve eksiksiz olarak girmekle ve olay kayıtlarının kapatılması için gerekli önlemleri almakla sorumludur.

5.6.  Kullanıcı  Kuruluş,  UUYS  aracılığı  ile  istenilen  bilgileri  zamanında,  doğru  ve  eksiksiz  olarak girmekle,  girilen  bilgilerin  güncelliğini  sağlamakla  yükümlüdür.   İmzalayan  Taraf,  UUYS  Yöneticisi bilgilerini  UKP’nin  ekinde  ULAKBİM’e  bildirir.  UUYS  Yöneticisinin  değişmesi  durumunda,  İmzalayan Taraf,  yeni UUYS  Yöneticisi  bilgilerini  resmi  yazıyla  ULAKBİM’e  bildirir.  Bu çerçevede  yetkili UUYS Yöneticisinin   veya  sisteme  giriş  yetkisi  olmayan  herhangi  bir  kişinin  faaliyetleri  nedeniyle  ortaya çıkabilecek sonuçlardan Kullanıcı Kuruluş sorumludur.

5.7.  Kullanıcı  Kuruluş,  ULAKNET’in  işletilebilmesi  için  ULAKBİM  ile  işbirliği  yapmakla  yükümlüdür. Buna göre;

a)  Kullanıcı   Kuruluş,   idari  ve  teknik   sorumluların   üyesi  olduğu   ULAKNET   Haberleşme Listelerini  takip  etmekle,  ULAKBİM  tarafından  istenilen  bilgileri  doğru  ve  zamanında  sağlamakla, ULAKBİM   tarafından   duyurusu   yapılan   hat  arızaları,   kesintiye   sebep  olacak   bakım  çalışmaları hakkında Kullanıcılarını en kısa sürede bilgilendirmekle  sorumludur.

b) Kullanıcı Kuruluş, ULAKBİM tarafından düzenlenen ULAKNET idari ve teknik sorumlularının bir araya geldiği çalıştay, eğitim ve toplantılara katılımı teşvik etmelidir.

 c) ULAKNET ile ilgili her türlü sorun ve arıza bildirimi, NOC aracılığı ile ve Kullanıcı Kuruluşun UUYS  Yöneticisi   tarafından   tanımlanan   ve  yetkilendirilen   sorumlular   tarafından   yapılır.  NOC  ile iletişimde  e-posta: noc@ulakbim.gov.tr; Telefon:  0-312-298  93 88; Faks: 0-312-298  93 93 kanalları kullanılır.

MADDE 6. HİZMETİN SONA ERMESİ, YÜRÜTME VE YÜRÜRLÜK

6.1.  ULAKBİM,   UKP’ye  veya  Alt  Politikalarına   uyulmadığını   tespit  etmesi  durumunda,   Kullanıcı

Kuruluşa sunduğu servislerin bir kısmını veya tamamını sona erdirme hakkına sahiptir. Buna göre;

a) Kullanıcı  Kuruluş  UKP’yi  ihlal  eder  ve ULAKBİM  tarafından  yazılı  olarak  uyarılmasından itibaren  on  (10)  gün  içinde  bunu  telafi  edemez  ise  ULAKNET  erişimi  kesilir.  İhlali  oluşturan  tüm şartların  ortadan  kalkmasına  dek  bu durum  devam  eder.  Aynı  sebepten  ihlalin  tekrarı  durumunda, Kullanıcı Kuruluşun bağlantısı yazılı uyarıya gerek kalmaksızın kesilir.

b) Alt Politikalara uyulmaması durumları ve uygulanacak yaptırımlar Alt Politikalar ile belirlenir.

6.2Kullanıcı Kuruluş, ULAKBİM’in yasal ve teknolojik değişimleri göz önünde tutarak UKP’yi değiştirebileceğinden haberdardır. Değiştirilen kullanım politikası, ULAKBİM Internet sayfasında (http://www.ulakbim.gov.tr)  yayınlanır,   ULAKNET   Haberleşme   Listelerinde   duyurulur   ve  Kullanıcı Kuruluş tarafından  imzalanarak  ULAKBİM’e  ulaştırıldığı tarihte yürürlüğe girer. Yeni politika yürürlüğe girene dek en son imzalanan  politika  geçerlidir.  Yeni politikanın  ULAKBİM  tarafından  duyurulmasını takiben  3  ay  içerisinde   imzalanmaması   durumunda,   eski  politika  geçerliliğini   yitirir  ve  Kullanıcı Kuruluşa ULAKNET üzerinden verilen servisler durdurulur.

6.3ULAKBİM  tarafından  oluşturulan  Alt Politikalar,  ULAKBİM  Internet  sayfasında  yayınlanması  ve

ULAKNET Haberleşme Listelerinde duyurulmasını takiben yürürlüğe girer.

6.4İmzalayan Taraf, UKP’yi tam olarak anladığını, tanıdığını ve uyacağını kabul ve taahhüt eder. Eki dâhil beş sayfa ve altı maddeden  oluşan UKP, İmzalayan  Taraf tarafından  imzalanarak  ULAKBİM’e ulaştırıldığı   tarihte   yürürlüğe   girer.   Yürürlük   itibarıyla   Kullanıcı   Kuruluş   tarafından   daha   önce imzalanmış olan “ULAKBİM Kabuledilebilir Kullanım Politikası” yürürlükten kalkar.